מברשת וצבע כפתרון למצוקת חניה

האם צביעת שולי מדרכות באדום, כחול ולבן היא הפתרון הנכון למצוקות החניה?

בקרתם חבר או קרוב והסתבר לכם שעליכם לקטוע את הביקור כל שעתיים כדי להחליף את כרטיס החניההפכתם עבריינים החייבים בקנס בגין חניה ללא תשלום מכיוון שמכשיר החניה האלקטרוני כבה בדיוק באמצע פגישה חשובההתעכבתם במעבר ברחוב מכיוון שבשוליו חנה טור מכוניות שחסם נתיב תנועהנאלצתם להסתובב זמן ממושך כדי למצוא מקום חניה פנוי ליד ביתכםאחרתם להצגה בשל מצוקת חניה באזור התיאטרוןנענשתם משום שאתם מתגוררים על קו התפר בין שני אזורי חניה ונאלצתם לחנות את רכבכם מעבר לגבול אזור החניה המותר לכם?

אם אחד המקרים שנמנו לעיל הרגיז אתכם אינם לבדואם התרגזתם אות הוא כי דבר מה אינו כשורה או אינו הוגןהכעס מוצדק גם אם התקשיתם להניח את האצבע על האשם האמיתיאו אם פרקתם את זעמכם ללא הצדקה על הפקח התורן שהזדמן לסביבהלמצוקת חניה מקומית עשויים להיות גורמים מגוונים שבחלקם ניתן לתלות אשם ובחלקם לאלאור ריבוי השחקנים המשפיעים על מצוקות חניה הגורמים בהם ניתן לתלות אשם נבלעים במסך עשןאשם ניתן לתלות בשני גורמים בולטים – כשל בתכנון עיר וכשל בתכנון תחבורהכפי שיודגם:

כשל בתכנון עיר – כאשר סמוך לרחוב המספק את צורכי החניה של דייריו ואורחיו באורח סביר נוספים מבנים ללא מקומות חניה מספקיםאו כאשר נוסף מבנה המהווה מוקד משיכה למבקרים ואורחיםהם עלולים לחולל בסביבתם מצוקת חניה קבועה או חולפת ולהפריע לשגרת החיים ברחוב.

כשל בתכנון תחבורה – כאשר קו תחבורה ציבורית נמנעמוסט או מדולל באזור מסויםהדבר עלול לגרום למשתמשי תחבורה ציבורית לעבור לחלופה של רכב פרטי וליצור מצוקת חניה.

כאמור לעיל גם כאשר קיים אשם תכנוני הוא מסווה היטבזאת משום שמצוקת חניה עשויה להיווצר או להיפתר בדרכים רבותמגוונות ונעלמות – שינוי הרגלי חייםהתנקזות תנועה לאזור מסוים או הדרת רגליים מאזור הסובל ממצוקת חניהשינוי מרחק החנייה מהיעדשינוי שעות פעילות באזור בו קיימת מצוקהמעברים בין תחבורה פרטית לציבוריתשימוש באופניים או בהליכה רגליתהעתקת מקום מגוריםעסקים או מקום עבודהדילול ביקורים באזור הסובל ממצוקת חניהשינוי הרגלי מסחר וצריכהוכיוצא בכךמטבע הדבריםחלק מהשינויים נעשה באורח מיידיכמו דילול ביקורים באזור מצוקת חנייה או שינוי שעות פעילותוחלק נעשה בטווחים ארוכים יותרכמו שינוי מקום מגורים או העתקת עסקים.

בתוך סבך המשתנים המשפיעים על מצוקת חנייה מקומית מוסיפות הרשויות המקומיות גורם נוסף – בעזרת מברשת וצבע ניתן לצבוע את שולי המדרכות ולהשפיע על כללי המשחק על ידי כיוון גס באמצעות צבעים שמשמעותם איסור עצירה וחניה מוחלטים – המעדיפים את הנוסעים החולפים על פני המבקשים לחנותאו כיוון עדין על ידי תמריצים כלכליים – המעדיפים את דיירי העיר או הרחוב על פני אורחים מוזמנים או מזדמנים.

אם יש בלבכם לעיתים כעס על צביעת המדרכות סביר להניח שהכעס האינטואיטיבי מוצדקבמקרה זה הציבו שאלות כמוהאם רשות מקומית הפכה את רשות הרבים המשותפת לכלל הציבור למקום בו מועדפים תושבי הרשות?האם התכנון בסביבת מגוריכם הפך את הרחוב שלכם למקום הנדרש להכיל תפוסה העולה על הקיבולת שלו בגלל תכנון לקויוהאם לא זו בלבד שהרשות חטאה בכשל תכנוניולא זו בלבד שאתם סובלים מכךאתם או אורחיכם נדרשים לשלם את המחיר?

 המאמר פורסם לראשונה ביום 1.4.2004 באתר: http://www.nfc.co.il

 

Leave a Reply