החלטות כלכליות ותחבורת רכבות

החודשים האחרונים לא נטו חסד לרכבת ישראל – תלונות נוסעים על תקלות ושיבוש לוחות זמניםריבוי תאונותדוח בקורת על חריגות תקציבהתפטרות צורמת של מנכל החברהולאחרונה פרסומים על טעויות תכנון שונות בקו שבין בית שמש לירושלים.במשך מרבית התקופה מאז הקמת המדינה ועד עתה קופח פיתוח הרכבות בישראל בהשוואה לפיתוח הכבישיםעמוד השדרה של התחבורה הציבורית בישראל התבסס על קואופרטיב התחבורה אגד” שסיפק את עיקר שירותי התחבורה הציבורית בישראל באמצעות צי אוטובוסים ומנגד קווי הרכבת התנוונו.

בשנת 2002 התקבל בכנסת חוק שהפריד את רכבת ישראל מרשות הנמלים והרכבות והכשיר את הקרקע להקמת חברה ממשלתית המהווה יחידה ניהולית וכלכלית עצמאית לתפעול הרכבות בישראלבשנת 2004 החליטה הממשלה לאזן את הקיפוח המתמשך של פיתוח הרכבות בישראל ולהקצות 24 מיליארד שקלים חדשים למימוש תוכנית רב שנתית לפיתוח רשת הרכבות בישראל.

התוכניות לקידום הרכבת זכו לגיבוי ציבורי שנשמע בין השאר במסגרת מחאה ציבורית שנוהלה נגד סלילת כביש חוצה ישראל” בניצוח ארגוני איכות הסביבה ושוחרי טבעהמערכה הציבורית לא עצרה את המשך סלילתו של כבישחוצה ישראל“, אך השפיעה על שינוי סדרי העדיפויות והעתקת תקציבי פיתוח תשתיות מכבישי אספלט לרשת מסילות ברזל.

כשנה וחצי חלפו מאז ההכרזה המדינית על פיתוח מקיף של רשת רכבות בישראל והסתבר כי השטן נמצא בפרטים וכי כוונות טובות ותחזיות ורודות עלולות לעלות על שרטון המציאותתוכניות הפיתוח של רכבת ישראל דורשות תיקונים ועיון מחדש – תקציבים שהוקצו מלכתחילה לתוכניות פיתוח ורכש יידרשו לתיקון כשלי ביצועלהתאמת תחזיות תמחיר שגויותלפיצוי נפגעים משינוי תוכניותאו למימוש תקני בטיחות ראויים.

פערים בין תחזיות מוקדמות לבין מימוש מיזמי תחבורה ציבורית אינם ייחודיים למדינת ישראלוהם נפוצים בכל העולםפערים אלה נובעים מסיבות שונות ובהןקשיי הערכה אובייקטיבים של התרחשויות עתידיות מורכבות ומעורבות ציבורית נכבדה המטה שיקול דעתבתחילת 2005 פרסם משרד החשבונאות הממשלתי בארהב – “GAO”, דוח מומחים שסקר את אופן ביצוע ההשקעות הציבוריות בתשתיות כבישים ותחבורה ציבורית בארהבדוח זה כלל המלצות בנושא שיפור הליכי איסוף מידע וניתוחים כלכליים של מיזמי תשתיתחלק ממסקנות הסקירה שנערכה בארהב יפים גם לישראל.

על פי הסקר של “GAO” הגורמים המשפיעים ביותר על מיזמי תחבורה ציבוריים בארהבמהכבד לקלהם:

אתמיכה מדינית דעת קהל.

בזמינות תקציבים במדינה.

גזמינות תקציבי השלמה פדרליים.

דיעילות המחיר.

החלוקת השפעה בין קבוצות חברתיות שונות.

וזמינות תקציבים מקומיים.

זיחס עלות/תועלת.

חהשפעות כלכליות.

הדוח האמריקאי הצביע על כשלים מובנים בחלק משמעותי מהליכי קבלת החלטות השקעה בנושאי תשתיות תחבורה:

– החלטות רבות התקבלו בעיקר על סמך שיקולים פופוליסטיים שלא אוזנו כראוי על ידי הערכות וניתוחים מקצועיים מוקדמים.

– במקרים רבים נמצאו פערים בין תחזיות מוקדמות לבין המציאות ובין מטרות מוקדמות לבין מימושןעדויות שתועדו בדוח ובספרות בינלאומית הצביעו על מקרים רבים בהם מיזמים של תחבורה ציבורית הציבו מראש ציפיות גבוהות בנושאים כמו עלויות פיתוח נמוכות ורמות שימוש גבוהותאשר בדיעבד הופרו ואכזבו.

– במיזמי תחבורה ציבורית ובפרט במיזמים של פיתוח קווי רכבתנמצאו הערכות מוטעות ברמה גבוהה יותר מאשר במיזמי פיתוח כבישים.

 – במקרים מסוימים לא הוצבו מטרות מוגדרות מראשולכן גם לא הייתה יכולת לבחון השגת מטרותולא נטלה אחריות לחריגות מלוחות זמנים ומסגרות תקציב.

בין ההמלצות של משרד החשבונאות הממשלתי של ארהב הוצעלבצע ניתוחים כלכליים מוקדמים על ידי מומחים ולהיזהר מהטיות הנובעות מדעות והעדפות מוקדמותלהיזהר מטעויות נפוצותובהן ספירה כפולה של יתרונות המגולמים תחת כותרות שונותאו הצגת חסכון בפיתוח חלופות תחבורה כיתרון ולא כתחליף שמקומו במסגרת ניתוחים השוואתייםבנוסף הומלץ להתנות הענקת תמיכות כספיות בהגשמת מטרות מוגדרות ומבחני ביצועולהטיל אחריות בהתאם לתוצאות.

רכבת ישראל זוכה למונופול ולתמיכה מסיבית מכספי משלם המסים ולכן ראוי שתחול עליה חובת שקיפות ציבורית מוגברת ואחריות מוגדרת במבחני ביצוע ידועים מראשהשקיפות והאחריות נדרשים כדי שהציבור ומקבלי ההחלטות ידעו את נתוני האמתכדי שהליכי קבלת ההחלטות יהיו מבוססים על הגיון יותר מאשר על דחפים וכדי להמריץ ביצוע נכון ויעיל של תוכניות שקולות ונכונות ולא של תחזיות שטחיות ועמומות.

אם חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך חייבות בשקיפות לבעלי המניותהתנהלותן של חברות ציבוריות – הניזונות מגיבוי ציבורי ומתנהלות כמונופול שאינו זקוק להסתיר סודות מסחריים ממתחרים – יכולה להיערך תחת בקרה ציבורית שוטפת מבלי להמתין לרגעי משבר מאוחרים ומתוקשריםכמו תאונותדוחות בקורת כלכליים או דוח מבקר המדינה.

מאמר זה פורסם לראשונה בתאריך 14.8.2005 באתר: http://www.nfc.co.il

Leave a Reply