רפואת עורקי תחבורה

ההקבלה בין רפואת כלי דם לרפואת עורקי תחבורה עשויה לחדד תובנות.

סדר היום הציבורי שותף לאחרונה בדילמה רפואית הנוגעת למתן תרופות נוגדי קרישת דםהדילמה היא מתי ראוי לתת תרופות אשר מצמצמות סיכונים הנובעים מהסתיידות עורקיםאך מגדילות סיכונים אחרים כתוצאה מתנועת סחיפים בדם או דימום כלי דם מוחייםהציבור לא נדרש להפוך מומחה ובקי ברפואת כלי דםאך ברמה שטחית של הדיוטות ניתן להבין כי הבעיה בפניה ניצבו המומחים היא בעיה של הערכת סיכונים מול סיכויים ושל הערכה כמותית ואיכותית של סיכונים שונים המעמידה ברירה בין שתי חלופות קשותדילמות של שיקול דעת קיימות לא רק בתחום הרפואיאלא בכל תחומי החיים הפרטיים והציבורייםכאשר שאלות של מומחיות מקצועית מעורבות בהערכה נכונה של סיכונים וסיכוייםבנטילת הימורים מחושבים ומידות של זהירותמוסר ושכל ישר.

דילמות המזכירות במידה מסוימת את אלו בפניהם ניצבים המומחים למחלות כלי דםניצבות גם בפני מומחי תחבורההמטרופולין הראשי במדינת ישראל סובל באופן כרוני ממחלה של הסתיידות עורקי תחבורההסתיידות זו היא תוצאה של הצרות עורקי תחבורה על ידי כלי רכב החונים באופן ממושךעוצרים באופן זמניאו נעים באיטיות על נתיבי תנועה ומקשים על הזרימהמחלה זו גורמת לבעיות בקצב וביעילות של הספקת החמצן החברתיהכלכלי והתרבותי למוח וללב של המטרופוליןומכאן לדחיית תושביםעסקיםאורחים ולקוחותשעלולה לגרום לניוון המטרופולין ומוסדותיו.

בדומה למחלות לבגם מחלות עורקי התחבורה נלווית לאורח החיים המודרנימחלות התחבורה ניתנות למניעה אם תושבי המטרופולין ואורחיו יקיימו אורח חיים בריא – יווסתו את תנועתם למינון הולם ויבצעו חלק ניכר מתנועתם באמצעות הליכה רגליתריצה קלה או רכיבה על אופנייםמקור הבעיה הוא הקושי לעמוד בפני הפיתויים שמציע הרכב הפרטיהשפעת הרכב הפרטי על עורקי התחבורה היא כמו זו של מזון טעיםמפתהמזיןאך עתיר כולסטרול על כלי הדם – אפשר וצריך לאכול ממנו במידה סבירה וקשה לעמוד בפניואך כאשר הצריכה חורגת מאיזון נגרמים נזקים מיידים ונזקים מצטברים.

ה-“קרדיולוגים” של התחבורה מתקשים לחנך את הפציינטים לשמירה על אורח חיים בריא והם מנסים טיפולים רפואיים שוניםאך למרות מאבק בלתי פוסק הם מתקשים למצוא מזור למחלהניצחונה של המחלה על הטיפול הרפואי מתבטא לעיתים בפריצה מחודשת ומאוחרת במקום שטופל ולפעמים בהתפרצותה במקומות חדשים.

נסקור חלק מהתרופות והטיפולים השונים ומידת יעילותן המוגבלת:

תרופות נוגדי קרישת תנועה – נעשו ניסיונות שונים לדילול כמות התנועה במטרופולין באמצעות עידוד תחבורה ציבורית וסבסודה או ייחוד נתיבים לתחבורה ציבורית ולכלי רכב בעלי תפוסה גבוההאך תרופות אלו לא סייעו לריפוי המחלהה-“רופאים” שוקלים תרופות חריפות יותר כמו אגרות גודשאך בשלב זה נמנעים משימוש בתרופות מסוג זה.

שיטת הצנתורים ושימוש בבלון – במשך שנים נעשו וממשיכים להיעשות צנתורים והחדרת בלון הפותח סתימות נקודתיותמטרתם של טיפולים אלה היא פתיחת צמתים פקוקים בכניסות למטרופולין ובתוכו על ידי הקמת מחלפים, גשרים וכבישים שקועיםאך המטרופולין נותר פקוקומתגלים בו אטמים חדשים.

שיטת המעקפים – במקומות בהם ה-“צנתורים” לא הועילו נעשו ניתוחי מעקפים” שניסו לסלול דרכים חדשות שיעקפו דרכים גדושותהמעקפים הבולטים הם נתיבי איילון“, הפיכת כביש גהה לכביש מהירוסלילת כביש חוצה ישראל“, שאמור להסיט חלק מהתנועה מתחום המטרופולין לתנועה לציר עוקףבשעות הגודש ניכר כי מעקפים שנסללו זה מכבר סובלים בעצמם מבעיות זרימה.

שיטת הצנתור והחדרת תומכים – אחת הדרכים החדשניות למניעת הישנות של היצרות כלי דם היא ביצוע צנתור במהלכו מושתל בכלי הדם קפיץ תומךבמידה מוגבלת של דמיוןהמקבילה החדשנית לשיטה זו בתחום התחבורה היא ה-“רכבת הקלה“. בשיטה זו נבנית בתחומי המטרופולין מסילה ועליה רכבות בעלות קיבולת נוסעים רבההנעות בתדירות גבוהה. “ניתוח” זה נועד להשתיל מערכת קבועה לתוך המטרופוליןשקשה להסיר אותהלפקוק אותה,או להצר את רוחבההחדרת מסילת רכבת קלה לתחומי המטרופולין היא ניתוח מסובךמורכביקרבעל סיכונים ולעיתים תופעות לוואי לא רצויות.

ממשלת ישראל בחנה את התאמתה של שיטת הרכבת הקלה לתנאי מטרופולין גוש דןבעזרת מומחים מקומיים ובינלאומייםמומחים אלו אספו מידע ממקורות שוניםהתבססו על מדידות תנועהעל נתונים סטטיסטיים דמוגרפיים,על תחזיות תנועה עתידיותוניתחו את המידע שריכזו במודלים שוניםבסופו של דבר הוגשו חוות דעת הממליצות על הקמת רכבת קלה בתחומי גוש דןההמלצות התקבלו על ידי הממשלהובעקבותיהן הוקם גוף מיוחד ומוסמך במטרה להגשימןגוף זה ביצע ומבצע את הדרוש לצורך מימוש החלטת הממשלהולאחר עריכת תוכניות פורסם מכרז בינלאומי לביצוע הפרוייקט המתוכנןתנאי המכרז התבססו על הנחות ומודלים שנקבעו בחוות הדעת המקצועיות המוקדמותאם נחזור להשוואה לתחום רפואת הלבהרי המכרז הוא ניסיון לבחור את הכירורג המתאים ביותר לבצע את הניתוח עליו המליצו הקרדיולוגיםאלא שלעיתים הכירורגהנדרש לבצע את המלאכהמגלה רגישות לסיכונים מקצועיים אליהם המתכנן או המזמין לא היו מספיק ערים או רגישיםכך קרה בעניין מכרז הרכבת הקלה – שלוש קבוצות שבחנו את המכרז והשקיעו משאבים רבים כדי ללמוד אותו על מנת להגיש הצעותהעלו רגישות לסיכונים שונים שלא קיבלו לטעמם את המשקל הנכון בהנחות היסוד שעמדו בבסיס המכרזבתגובה לרגישויות אלו מדינת ישראל נאותה לאחרונה לגלות גמישות מסוימת בכללי המכרז המקורייםובכך החלה למעשה סטייה מהנחות יסוד מקוריות שהנחו את עריכת התוכניות והמכרז.

כאמור לעיל, “ניתוח” תחבורתי מסוג רכבת קלה” במרכז מטרופוליני הוא ניתוח יקר מאודמסובךובעל סיכונים רביםשקשה לחזות ולהעריך אותם במדויק מראשזהו ניתוח המתאים למקומות מסוימיםאך לא לאחריםיש לו חלופותולעיתים תופעות לוואי שליליותממחקרים שנעשו בעולם ביחס למיזמים של רכבות קלות הסתבר כי פעמים רבות קיימת נטייה להמעיט מראש בעלויות הבנייה ולהפריז בתועלת הצפויה מהמיזםתהליכי תכנון יוצאים לדרכם וככל שהתהליך מתקדם קשה לחזור ממנו גם כאשר נוצר סחף בגובה עלויות או ברמת סיכוניםההופכים את ההשקעה ליקרהמסוכנתבלתי יעילה או בלתי כדאיתראוי שהציבור יהיה שותף במידע ובמעקב אחר נקודת המפנה החשובות במהלך התקדמות ניתוח התחבורה היקרהמורכב והמשמעותי ביותרהעתיד להתבצע בגוש דןולא פחות מכך שהפרנסים האמונים על קידום המיזם ישמרו מפני תהליכי סחף איטייםכמו כל ניתוח מסובךגם ניתוח זה זקוק לתפילהמי ייתן והרכבת הקלה תצליח להקל על זרימת התנועהולא תגרום חלילה לאוטם בלבו או במוחו של המטרופולין.

המאמר פורסם לראשונה בתאריך 16.1.2006 באתרhttp://www.nfc.co.il

Leave a Reply