למי שייכות הדרכים

למי שייכות הדרכים?

כאשר שטח קרקע עובר תהליכי פיתוח מקובל להניח שכרבע ממנו יוקצה לכבישיםמדרכות וחניונים ציבורייםההנחה היא שכרבע משטח הקרקע ישמש לצורכי גישהתעבורהיצירת חיץמסדרונות אור ואויר ולהעברת תשתיות שימושיות שונות כמו מיםחשמלביוב או תקשורתכנראה שהנחה זו עומדת בין השאר ביסוד הוראות חוק המתירות להפקיע עד 25% משטחם של קרקעות פרטיות לצורכי דרכים ללא תשלום פיצוייםהפקעת רבע מקניינו של הפרט ללא פיצוי פוגעת מחד בזכויותיואך מנגד היא חיונית לקניין הפרטי ומשביחה את ערכו.

הדרכים הן קניין הציבור וייעודן לשרת את כלל הציבור העובר או משתמש בהןובאופן מיוחד את השכנים לדרכים עבורם הן אמצעי גישה ותשתית חיונייםחוק המקרקעין מגדיר סוג מיוחד של קרקעות הנקרא מקרקעי ייעוד” – “מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבורוהם … דרכים ומסילות ברזללרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל;” הקרקעות עליהן בנויות הדרכים הציבוריות נרשמות בבעלות גופים ציבוריים – בדרך כלל המדינהרשות מקומית או תאגיד ציבורי ייעודיאך חשוב לזכור את ייעודם הציבורי.

מה טיבו של הקניין הציבורי בדרכיםמהן זכויותיו של הציבור בדרכיםהאם לשכנים לדרך זכויות עדיפות על אלו העוברים בההאם ניתן להעדיף חלק מהציבור על פני אחר בכל הנוגע לשימוש בדרכיםהאם ומתי רשות ציבורית יכולה למנוע מחלק מהציבור שימוש בדרכיםהאם ומתי רשות ציבורית זכאית לגבות תשלום מהמשתמשים בדרכים הציבוריותשאלות אלו ואחרות הן דוגמאות לשאלות מעשיות ושגרתיות הנוגעות לזכויות הקניין של הציבור בדרכים.

בהתחשב בעובדה שמדובר בשטחי קרקע משמעותייםשימושיים מאוד ובבעיות שגרתיותהדיון הציבורי והמשפטי בזכויות הציבור בדרכים דל יחסיתהנושא זכה לדיון קצר ומעניין בפסק הדין שנתן בית המשפט הגבוה לצדק בשנת1997 בעניין המחלוקת סביב כביש בראילן” בירושליםשגילמה קונפליקט בין ציבור דתי שגר בסמוך לכביש ובקש לייחד את השימוש בו להליכה רגלית בימי שבת ומועד לבין ציבור אחר שגר בסביבה ונהג להשתמש בכביש כעורק תחבורה שימושי לצורכי מעבר ללא מגבלותבחוות דעתו של כב‘ השופט מחשין התייחס השופט לכך שכביש המריבה הוא מקרקעי ייעוד” שתכליתם לשרת את האינטרס הציבורי לו נועדולדעת השופט הכביש נועד לשרת אינטרס של כל הציבור ולא רק חלקוהשופט הזכיר כי ההיסטוריה של מקרקעי הייעוד” נעוצה במשפט הרומי – לפיו דרכים נכללו כנכסים שבבעלות העם או המדינה שייעודם אך ורק שימוש הרבים ושימושו של כל אזרח בהם ניתן היה להגנה.

ההסכמה כי הדרכים הציבוריות הן נכסים המשותפים לציבור ולקהילה מקובלת בעולםבכוחה של הסכמה זו לשמש בסיס לפיתוח ושימור מעשי ורעיוני של גרעין שוויון הזדמנויות וצדק חברתי מעשי.

Leave a Reply